Statut

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/120/ 2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku

STATUT
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

§ 1.

 1. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto Myślibórz, ul. Północna 15.

§ 2.

1. Centrum jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę jednostek obsługiwanych w zakresie określonym w ust. 2. Jednostkami obsługiwanymi są:

 1. Dom Wczasów Dziecięcych;
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach;
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku;
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie;
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu;
 6. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie;
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu;
 8. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu;
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku;
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie;
 11. Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy;
 12. Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu;
 13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu;
 14. Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie;
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu;
 16. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

2. Do zakresu zadań Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych o których mowa w ust. 1 pkt 1-14 należy:

 1. obsługa finansowa:
  1. prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;
  3. prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
  4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów;
  5. prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
  6. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi;
  7. opracowywanie projektów planu finansowego i jego zmian na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych;
  8. zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych;
 2. obsługa organizacyjna:
  1. prowadzenie obsługi prawnej w zakresie konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem działalności jednostek obsługiwanych oraz reprezentowania w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi i administracji publicznej;
  2. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
  3. przygotowanie i przeprowadzenie na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych; w tym m.in.: określanie właściwego trybu postępowania; opracowywanie ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami; projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia; opracowywanie projektów pism związanych z prowadzonymi postępowaniami; szacowanie wartości zamówienia; sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań z udzielonych zamówień; inicjowanie i prowadzenie zamówień zespolonych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu;
  4. przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Powiecie Myśliborskim, na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których znajdują zastosowanie wewnętrzne regulaminy ich udzielania;
  5. sporządzanie w porozumieniu z kierownikami jednostek wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne;
  6. opracowywanie bądź zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania programów inwestycji określających koncepcje inwestycji w oparciu o określone przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych wymagania, zakres rzeczowy i efekt użytkowy inwestycji, plan realizacji inwestycji, harmonogramem rzeczowo - finansowym;
  7. obsługa spraw kadrowych pracowników i nauczycieli zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych w tym m.in: prowadzenie teczek ich akt osobowych; przygotowanie list płac; prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, delegacji służbowych; organizowanie wypłat wynagrodzeń; wystawianie zaświadczeń dla pracowników i nauczycieli; przygotowaniem projektów dokumentów do nagród, odznaczeń, kar, odpraw emerytalnych itp.; prowadzenie dokumentów związanych z ewidencją osobową i czasu pracy;
  8. obsługa w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności: sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bhp; zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp; udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp; opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy; udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tychwniosków; prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników
  9. szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp; udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; współpraca z laboratoriami dokonującymi badania i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy; współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników; współpraca z inspekcją pracy; współpraca oraz uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp z przedstawicielami pracowników; popularyzacja wśród pracowników problematyki bhp; zabezpieczanie przeciwpożarowe mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; stała działalność prewencyjna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności poprzez kontrole sprzętu i urządzeń, szkolenia pracowników oraz zgłaszanie potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej; czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej; nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania oraz punktów czerpania wody do celów gaśniczych; realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez jednostki kontrolujące; współdziałanie z komendą straży pożarnej; prowadzenie w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o regulaminy w poszczególnych jednostkach obsługiwanych;
 3. obsługa administracyjna:
  1. wykonywanie czynności związanych z obsługą administracyjną nieruchomości
  2. będących w trwałym zarządzie jednostek obsługiwanych, w tym m.in.: prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości; nadzór i zapewnienie czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości; .odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej); sporządzanie protokołów szkód w nieruchomości; oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami; zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych; uruchamianie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i systemów grzewczych nieruchomości; usuwanie awarii; prowadzenie bieżących spraw związanych z nieruchomością; wykonywanie prac konserwatorskich; wykonywania zadań z zakresu gospodarowania środkami transportu, rozliczanie kart drogowych kierowców oraz prowadzenia ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek obsługiwanych;
  3. zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej w tym m.in: prawidłowego funkcjonowania systemów, programów i urządzeń informatycznych i teleinformatycznych oraz naprawy i serwisu tych urządzeń i programów; administrowanie systemami operacyjnymi oraz dostępem do sieci Internet i poczty elektronicznej; zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej; zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz stanowisk komputerowych; kontrolowanieprawidłowości korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego; tworzenie, udoskonalanie i kontrolowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych; analiza potrzeb doposażenia w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz inne elementy infrastruktury teleinformatycznej; prowadzenie spraw w zakresie informatycznym związanych z internetowym serwisem Powiatu Myśliborskiego oraz z innymi serwisami internetowymi wykorzystywanymi przez Powiat Myśliborski w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Do zakresu zadań Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi jednostki obsługiwanej o której mowa w ust. 1 pkt 15 należą zadania o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, c – i, pkt 3, z wyjątkiem przygotowywania i przeprowadzenia na wniosek i w porozumieniu z kierownikiem jednostki postępowań o udzielenie zamówień na realizację zadań bezpośrednio związanych z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową.

4. Do zakresu zadań Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi jednostki obsługiwanej o której mowa w ust. 1 pkt 16 należą zadania o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c – f, pkt 3.

5. Do zakresu zadań Centrum jako zarządu dróg należą zadania Zarządu Powiatu Myśliborskiego jako zarządcy dróg Powiatu Myśliborskiego w tym z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

§ 3.

 1. Centrum kieruje Dyrektor.
 2. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Dyrektor i inni pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
 4. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 5. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Zarząd Powiatu Myśliborskiego.

§ 4.

Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/120/ 2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku

WYKAZ SKŁADNIKÓW MIENIA PRZEKAZANEGO
DO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

 1. Centrum wyposaża się w składniki majątkowe niezbędne do realizacji jego zadań:
  • pomieszczenia biurowe i pomieszczenie pomocnicze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna 13, o powierzchni użytkowej ogółem 120 mkw.
  • urządzenia techniczne do niezbędnego wyposażenia biura i stanowiska pracy, w szczególności:
   • komputery z urządzeniami peryferyjnymi,
   • aktualne programy użytkowe,
   • drukarka,
   • skaner,
   • telefon
   • fax,
   • dyktafon,
   • kserokopiarka,
  • materiały biurowe: skoroszyty, segregatory, dziennik podawczy, typowe formularze, przykładowe instrukcje kancelaryjne, wykaz akt,
  • podręczna biblioteczka: kodeksy, poradniki, publikacje prawne, katalogi, prospekty, klasyfikacje, normy, podręczniki, czasopisma zawodowe, dokumenty księgowe, wykaz firm, książka telefoniczna, słowniki, roczniki statystyczne, ustawy,
  • biurka i krzesła dla pracowników,
  • gaśnica przeciwpożarowa.
 2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.
 3. Powierzone mienie powinno być użytkowane w sposób zapewniający jego zachowanie w należytym stanie oraz nie powodujący jego zniszczenia.
 4. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.