Regulamin

UCHWAŁA NR 113/354/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 1 sierpnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz § 3 ust. 5 Statutu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego z późń. zm., Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny dla samorządowej jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu 
Danuta Patkowska


Załącznik
do Uchwały Nr 113/354/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Regulamin Organizacyjny
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
 2. Podstawy prawne oraz szczegółowy przedmiot i zakres działania CUW określa uchwała nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 r. z późń. zm. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Statucie – należy rozumieć Statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego;
 2. CUW – należy rozumieć Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego;
 3. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego;
 4. Zarząd Powiatu – należy rozumieć Zarząd Powiatu w Myśliborzu;
 5. Staroście – należy rozumieć Starostę Myśliborskiego.

Rozdział 2. 
Struktura i organizacja CUW

§ 3. 

 1. CUW kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje Głównego Księgowego, Naczelników Działów oraz Naczelnika Zarządu Dróg.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora, pracą Centrum kieruje Główny Księgowy lub inny upoważniony pracownik.

§ 4. 

 1. Strukturę organizacyjną CUW tworzą: Działy, Delegatury terenowe i Kancelaria.
 2. O ilości i rodzaju stanowisk pracy decyduje za zgodą Zarządu Powiatu Dyrektor w oparciu o potrzeby CUW i jednostek obsługiwanych.

§ 5. 

 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy.
 2. Dyrektor może powołać w ramach poszczególnych Działów także Sekcje.

§ 6. 

 1. Działem kieruje powołany przez Dyrektora Naczelnik, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy tej komórki organizacyjnej. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.
 2. W czasie nieobecności Naczelnika Działu lub Głównego Księgowego, Działem kieruje pracownik upoważniony przez Dyrektora.

§ 7. 

W razie powołania Sekcji kieruje nią powołany przez Dyrektora Kierownik Sekcji, który podlega bezpośrednio osobie kierującej Działem. W czasie nieobecności kierownika Sekcji, Sekcją kieruje osoba kierująca Działem lub inny pracownik upoważniony przez Dyrektora.

§ 8. 

Działem Prawnym kieruje zatrudniony w CUW radca prawny. Radca prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi. W skład Działu Prawnego wchodzą także radcowie prawni zapewniający obsługę prawną na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 9.

 1. Pracownicy CUW wykonują powierzone im w ramach stosunku pracy zadania.
 2. W czasie nieobecności pracownika decyzję o przekazaniu realizacji jego zadań innemu pracownikowi podejmuje Dyrektor.

§ 10. 

Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania i podziału zadań.

§ 11. 

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

 1. zakres działania określony w niniejszym Regulaminie,
 2. wykaz stanowisk służbowych, ustalony przez Dyrektora w trybie określonym przez przepisy prawa.
 3. zakresy zadań poszczególnych pracowników, ustalony przez Dyrektora w trybie określonym przez przepisy prawa.

§ 12. 

W strukturze organizacyjnej CUW wyodrębnia się następujące komórki oznaczone symbolami literowymi, stosowanymi w oznaczeniu spraw:

 1. Dział Finansowo-Księgowy - FK,
 2. Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych – PS,
 3. Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZ,
 4. Dział Zarządzania Majątkiem – ZM,
 5. Dział Infrastruktury Sieciowej i Usług Informatycznych – IS.
 6. Kancelaria – K.
 7. Dział Zarząd Dróg Powiatowych– ZD
 8. Dział Prawny - DP

§ 13. 

W celu realizacji określonych zadań Dyrektor może powoływać komisje oraz zespoły stałe lub doraźne.

§ 14. 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych w szczególności należy:

 1. terminowe wykonywanie zadań zgodnie z przepisami prawa, w tym o postępowaniu egzekucyjnym,
 2. realizowanie zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora,
 3. przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz wykonywanie zadań z nich wynikających,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie decyzji w indywidualnych sprawach,
 5. współpraca między komórkami organizacyjnymi,
 6. przygotowanie informacji i materiałów dla Dyrektora wynikających z wykonywania zadań,
 7. przygotowanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15. 

Do podstawowych zadań DZIAŁU FINANSOWO–KSIĘGOWEGO należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej CUW i jednostek obsługiwanych;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;
 3. prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
 4. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów;
 5. prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
 6. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi;

Do podstawowych zadań DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH należy w szczególności:

 1. obsługa spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w CUW i jednostkach obsługiwanych w tym m.in: prowadzenie teczek ich akt osobowych; przygotowanie list płac; prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, delegacji służbowych; organizowanie wypłat wynagrodzeń; wystawianie zaświadczeń dla pracowników i nauczycieli; przygotowanie projektów dokumentów do nagród, odznaczeń, kar, odpraw emerytalnych itp.; prowadzenie dokumentów związanych z ewidencją osobową i czasu pracy;
 2. obsługa w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w CUW i jednostkach obsługiwanych, w tym w szczególności: sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bhp; zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp; udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp; opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy; udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp; udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; współpraca z laboratoriami dokonującymi badania i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy; współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników; współpraca z inspekcją pracy; współpraca oraz uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp z przedstawicielami pracowników; popularyzacja wśród pracowników problematyki bhp; zabezpieczanie przeciwpożarowe mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; stała działalność prewencyjna w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności poprzez kontrole sprzętu i urządzeń, szkolenia pracowników oraz zgłaszanie potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej; czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej; nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania oraz punktów czerpania wody do celów gaśniczych; realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez jednostki kontrolujące; współdziałanie z komendą straży pożarnej;
 3. prowadzenie w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych funduszu świadczeń socjalnych w oparciu o regulaminy w poszczególnych jednostkach obsługiwanych.

Do podstawowych zadań DZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH należy w szczególności:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych oraz Dyrektorem CUW postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych; w tym m.in.: określanie właściwego trybu postępowania; opracowywanie ogłoszeń związanych z prowadzonymi postępowaniami; projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia; opracowywanie projektów pism związanych z prowadzonymi postępowaniami; szacowanie wartości zamówienia;
 2. sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań z udzielonych zamówień; inicjowanie i prowadzenie zamówień zespolonych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu;
 3. przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Powiecie Myśliborskim, na wniosek i w porozumieniu z kierownikami jednostek obsługiwanych, postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których znajdują zastosowanie wewnętrzne regulaminy ich udzielania;
 4. sporządzanie w porozumieniu z kierownikami jednostek wniosków aplikacyjnych w sprawie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne;
 5. opracowywanie bądź zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania programów inwestycji określających koncepcje inwestycji w oparciu o określone przez kierowników właściwych jednostek organizacyjnych wymagania, zakres rzeczowy i efekt użytkowy inwestycji, plan realizacji inwestycji, harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Do podstawowych zadań DZIAŁU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych z obsługą administracyjną nieruchomości będących w trwałym zarządzie CUW i jednostek obsługiwanych, w tym m.in.: prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości; nadzór i zapewnienie czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości; odczyt i prowadzenie ewidencji stanu/wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej); sporządzanie protokołów szkód w nieruchomości; oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami; zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych; uruchamianie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i systemów grzewczych nieruchomości; usuwanie awarii; prowadzenie bieżących spraw związanych z nieruchomością; wykonywanie prac konserwatorskich;
 2. wykonywania zadań z zakresu gospodarowania środkami transportu, rozliczanie kart drogowych kierowców oraz prowadzenia ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek obsługiwanych;

Do podstawowych zadań DZIAŁU INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I USŁUG INFORMATY-CZNYCH należy w szczególności zapewnienie bieżącej obsługi informatycznej CUW i jednostek obsługiwanych w tym m.in: prawidłowego funkcjonowania systemów, programów i urządzeń informatycznych i teleinformatycznych oraz naprawy i serwisu tychurządzeń i programów; administrowanie systemami operacyjnymi oraz dostępem do sieci Internet i poczty elektronicznej; zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej; zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz stanowisk komputerowych; kontrolowanie prawidłowości korzystania ze sprzętu i oprogramowania komputerowego; tworzenie, udoskonalanie i kontrolowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych; analiza potrzeb doposażenia w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz inne elementy infrastruktury teleinformatycznej; prowadzenie spraw w zakresie informatycznym związanych z internetowym serwisem Powiatu Myśliborskiego oraz z innymi serwisami internetowymi wykorzystywanymi przez Powiat Myśliborski w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Do podstawowych zadań KANCELARII należy w szczególności:

 1. rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2. przygotowywanie pism do dekretacji;
 3. rozdzielanie zadekretowanej korespondencji do właściwych wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura;
 4. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 5. współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie wymiany informacji i dokumentów z jednostkami obsługiwanymi.
 6. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy wykonywanie zadań głównego księgowego CUW i jednostek obsługiwanych oraz kierowanie Działem Finansowo-Księgowym. Główny Księgowy odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz gospodarki finansowej CUW.
 7. Do zadań DZIAŁU ZARZĄD DRÓG należy pomoc w realizacji zadań zarządcy drogi przewidzianych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym m.in.:
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, remontów, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych,
  3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami - stosownie do treści art. 20 pkt. 4 ustawy o drogach publicznych,
  4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  5. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  6. koordynacja robót w pasie drogowym,
  7. opracowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  8. prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów inżynierskich, gromadzenie danych zarządzanej sieci drogowej oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
  9. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  11. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogących powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  12. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  13. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  14. sadzenia, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym.

Do podstawowych zadań DZIAŁU PRAWNEGO należy prowadzenie obsługi prawnej CUW oraz obsługi prawnej jednostek obsługiwanych w zakresie konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem działalności jednostek obsługiwanych oraz reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organamiegzekucyjnymi i administracji publicznej.

§ 16. 

Szczegółowy zakres zadań oraz opis sposobu realizacji zadań i wykonywania kontroli funkcjonalnej zawierają odrębne regulaminy i instrukcje wydawane przez Dyrektora oraz stanowiskowe zakresy czynności.

§ 17. 

Graficzną strukturę organizacyjną CUW określa schemat organizacyjny, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 18.

 1. W skład CUW wchodzą 2 Oddziały Terenowe: Barlinek i Dębno. Zasięg terytorialny Oddziału Terenowego w Barlinku obejmuje obszar gminy Barlinek. Zasięg terytorialny Oddziału Terenowego w Dębnie obejmuje obszar gminy Dębno.
 2. Oddziałem Terenowym kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Dyrektora CUW. Kierownik Oddziału Terenowego realizuje zadania określone w statucie CUW, w pełnomocnictwach udzielonych przez Dyrektora oraz w strukturze Oddziałów Terenowych. Strukturę Oddziałów Terenowych określają Regulaminy Wewnętrzne Oddziałów Terenowych ustalone przez Dyrektora.

Rozdział 3. 
Zadania kierownictwa CUW

§ 19. 

 1. Dyrektor jest kierownikiem CUW oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników CUW.
 2. Dyrektor CUW działa także zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Zarząd Powiatu.
 3. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w CUW.
 4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń.

§ 20. 

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy, w szczególności:

 1. 1) w zakresie zarządzania CUW:
  1. kierowanie CUW i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. planowanie budżetu CUW i nadzór nad jego realizacją,
  3. gospodarowanie mieniem CUW,
  4. współdziałanie z organami Powiatu oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,
  5. składanie, w ramach posiadanych upoważnień, oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności CUW,
  6. wykonywanie zadań na podstawie upoważnień Zarządu i Starosty,
  7. inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
 2. w zakresie organizowania pracy CUW:
  1. wydawanie zarządzeń porządkujących sprawy organizacyjne;
  2. wnioskowanie o upoważnienie wyznaczonych pracowników do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
  3. organizowanie i koordynowanie pracy oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem procesów w CUW;
  4. upoważnianie Głównego Księgowego oraz wyznaczonych pracowników do podpisywania w jego imieniu określonych pism i dokumentów,
  5. zawieranie umów, na podstawie udzielonych upoważnień, związanych z działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego;
  6. nadzór nad prawidłową realizacją zadań,
  7. koordynowanie działań komórek organizacyjnych i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
  8. dekretowanie korespondencji wpływającej do CUW,
  9. koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów prawnych dotyczących zakresu działalności CUW i jednostek podległych;
 3. w zakresie spraw pracowniczych:
  1. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników,
  2. kreowanie polityki kadrowej i płacowej,
  3. nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, w szczególności aktów prawnych regulujących zadania CUW,
  4. nadzór nad rzetelnym, bezstronnym, sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań CUW;
  5. dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych, zgodnie z regulaminem pracy CUW.
  6. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach personalnych pracowników CUW i innych uprawnionych osób, w tym dotyczących zatrudnienia i zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania oraz gospodarki środkamiprzeznaczonymi na wynagrodzenia;
  7. reprezentowanie CUW na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu, przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących Powiatu Myśliborskiego związanych z działalnością lub zadaniami CUW oraz przed organami administracji i innymi instytucjami w sprawach dotyczących CUW i zadań przez niego wykonywanych.
 4. w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych:
  1. przyjęcia przez CUW funkcji inwestora zastępczego,
  2. nadzoru nad programowaniem i opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji ze względu na potrzeby ruchu,
  3. bezpośredniego nadzoru nad pracą na poszczególnych stanowiskach bezpośrednio podległych Dyrektorowi CUW,
  4. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu.
 5. Przy znakowaniu spraw Dyrektor stosuje symbol DR.

§ 21. 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem.

§ 22. 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych CUW należy:

 1. opracowywanie okresowych i rocznych planów pracy,
 2. przygotowywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,
 3. kontrola realizacji zadań,
 4. współdziałanie w toku realizacji zadań,
 5. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 23. 

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi CUW rozstrzyga Dyrektor.

Rozdział 4.
Zasady podpisywania pism i dokumentów finansowych oraz zasady przygotowywania projektów aktów prawnych

§ 24. 

Dyrektor podpisuje wszystkie pisma, a w szczególności:

 1. decyzje administracyjne w zakresie indywidualnych spraw należących do kompetencji CUW, w oparciu o udzielone upoważnienia Starosty i Zarządu Powiatu;
 2. pisma kierowane do zewnętrznych organów kontroli, w tym odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
 3. pisma i wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej;
 4. decyzje w sprawach kadrowych pracowników CUW;
 5. zarządzenia wewnętrzne,
 6. decyzje administracyjne wydawane w imieniu Starosty i zarządcy drogi, pisma procesowe rozstrzygające sprawy i inne pisma - na podstawie i w zakresie odrębnego upoważnienia,
 7. umowy o pracę i umowy cywilnoprawne,
 8. odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych, posłów i senatorów,
 9. sprawozdania z działalności CUW.

W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty, określone w ust. 1, podpisuje Główny Księgowy lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik na podstawie udzielonego upoważnienia.

§ 25.

Dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę otrzymania i wydatkowania środków pieniężnych CUW podpisują:

 1. Dyrektor,
 2. Główny Księgowy,

Podczas nieobecności Dyrektora lub/i Głównego Księgowego – odpowiednie osoby wg zasad zastępstw lub osoby upoważnione odrębnymi upoważnieniami.

Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego”, ustalona odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

§ 26. 

 1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne.
 2. Projekty aktów prawnych powinny zawierać aprobatę radcy prawnego oraz być parafowane podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony, przez pracownika, który przygotował akta.

§ 27. 

 1. Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma (dokumentu) zaopatruje go na egzemplarzu pozostającym w aktach sprawy swoją parafą umieszczoną u dołu, z lewej strony tekstu.
 2. Pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora parafują w sposób określony w art. 26 ust. 2 pracownicy sporządzający pismo.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Instrukcji kancelaryjnej dla CUW.
 4. Klasyfikację rzeczową prowadzi się według wykazu rzeczowego akt.

Rozdział 5.
Skargi i wnioski

§ 28.

Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania CUW. Skargi na Dyrektora CUW przekazywane są do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu celem nadania im właściwego biegu.

§ 29. 

 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Kancelaria.
 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
  1. datę przyjęcia,
  2. imię, nazwisko i adres składającego,
  3. zwięzłe określenie sprawy,
  4. imię i nazwisko przyjmującego,
  5. informację o rozpatrzeniu skargi lub wniosku.
 3. Odpowiedzi na skargi i wnioski, po merytorycznej oprawie przez właściwe komórki organizacyjne, udziela Dyrektor.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 30. 

Organizację, porządek pracy i rozkład czasu pracy określa Regulamin Pracy ustanawiany przez Dyrektora w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 31. 

Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


UZASADNIENIE

Uchwałą nr XX/120/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 czerwca 2016 r. z późn. zm. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego został nadany statut Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, który określa m.in. nazwę, siedzibę i przedmiot działalności jednostki.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814) organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu. Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną oraz szczegółową organizację Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady kierowania placówką, sprawowania nadzoru, a także zakresy i zasady działania wszystkich stanowisk pracy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.